Obchodní podmínky

Společnost Z klub s.r.o. poskytuje produkty a služby, které slouží ke vzdělávacím a informačním účelům v oblasti sociálních služeb a osobního rozvoje.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy uzavírané společností na vybraný produkt nebo službu.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ, INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1.1 Obchodní podmínky se vztahují na prodej produktů a služeb na dálku prostřednictvím prostředků komunikace přes rozhraní webových stránek obchodní společnosti Z klub s.r.o., se sídlem Lužná 794/17, 160 00 Praha 6, IČ 24146463, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 182924 (dále jen „společnost“ nebo „prodávající“). Kontaktní údaje společnosti jsou:

  • Z klub s.r.o., Lužná 794/17, 160 00 Praha 6 (adresa pro doručování)
  • info@zklub.cz, studio@zklub.cz (adresa elektronické pošty)

1.2 Obchodní podmínky vymezují a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel (osoba jiná než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami též občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb.).

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a vztahují se na prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.zklub.cz a www.studiozklub.cz

II. OZNAČENÍ PRODUKTU, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a informace o ceně jsou uvedeny na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Nabídka prodeje produktů a služeb zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Kupující objednává produkt nebo službu vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.zklub.cz  nebo www.studiozklub.cz. Kupující je povinen v objednávce vyplnit všechny předepsané údaje. Objednávka je právně závazná a jejím doručením prodávajícímu dojde k uzavření kupní smlouvy. Prodávající je na jejím základě povinen poskytnout kupujícímu objednaný produkt nebo službu a kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu. Kupující odesláním objednávky rovněž výslovně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.3 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za závazné.

2.4 U on-line produktů a služeb nejsou účtovány žádné náklady na dodání. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující.

2.5 Kupující vyjadřuje svůj výslovný souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

2.6 Vlastnické právo k produktu či službě přechází na kupujícího jeho dodáním kupujícímu po zaplacení kupní ceny.

2.7 Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné dodání a užívání online produktů a služeb je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být znemožněna nebo omezena funkčnost produktu nebo služby.

III. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, DODACÍ PODMÍNKY

3.1 Cena produktů a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH.

3.2 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Kupní cenu produktu či služby hradí kupující jednorázově bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Cena je splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy. Za zaplacení se považuje připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4 V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však do výše kupní ceny produktu či služby.

3.5 Online produkty či služby jsou dodány zasláním přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu po zaplacení úplné kupní ceny nejpozději do tří pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

4.1. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

4.1.1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání produktu či služby, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Odstoupení je možno provést oznámením o odstoupení od smlouvy na e-mailové kontaktní adresy prodávajícího dle čl. I.1. těchto obchodních podmínek. Toto právo nelze uplatnit jako způsob reklamace zboží.

4.1.2. Není-li kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených zákonem.

4.1.3. V případě odstoupení od smlouvy bude kupní cena produktu či služby vrácena na účet kupujícího, a to nejpozději do čtrnácti dnů od řádného odstoupení od smlouvy.

4.1.4. V případě odstoupení od smlouvy na online produkt nebo službu, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu znemožnit přístup k produktu.

4.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

4.2.1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu zjistí-li, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části déle než deset dnů po době splatnosti nebo porušení povinností na ochranu autorského práva prodávajícího ze strany kupujícího.

4.3. Práva a povinnosti z vadného plnění

4.3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

4.3.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že dodaný produkt nemá vady. V případě, že produkt není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

4.3.3. Vadné plnění může kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

4.3.4. Reklamaci je kupující povinen uplatnit písemně a doručit ji na kontaktní údaje prodávajícího dle čl. I.1. těchto obchodních podmínek. Při reklamaci musí být přiložena kopie dokladu o koupi a popis závady produktu. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem.

4.3.5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

4.3.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

4.3.7. Prodávající není povinen reklamačnímu nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění či online produktu, které není schopen ovlivnit.

4.4. Vyloučení odpovědnosti

4.4.1. Produkty a služby prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace on-line produktů jsou pouze návody a doporučení. Prodávající ani lektoři nejsou odpovědni za zdraví či úspěšnost kupujícího při používání zakoupených produktů.

4.4.2. On-line produkty s fyzickým cvičením jsou určeny zdravým jedincům s plnou způsobilostí, kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. V případě onemocnění a/nebo léčby kupujícího je nutno vhodnost jejich používání konzultovat s lékařem.

4.4.3. Informace a pokyny obsažené v on-linech produktech nenahrazují lékařskou či psychoterapeutickou péči, popř. individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob, které jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Prodávající plně respektuje důvěrnost osobních údajů poskytnutých kupujícím. Osobní údaje jsou použity k realizaci kupní smlouvy, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb, pro komunikaci s kupujícími a k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím osobám.

5.2. Podrobnější úpravu ochrany osobních údajů najdete na https://www.studiozklub.cz/gdpr.

VI. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1. Přístupové údaje k online produktům jsou určeny výhradně pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k online produktům je zabezpečen uživatelským jménem (emailem kupujícího) a licenčním klíčem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k online produktu.

6.2. Veškeré produkty prodávajícího jsou předmětem duševního vlastnictví a jsou v plném rozsahu chráněny autorským právem. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách prodávajícího a jsou nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy na vybraný produkt nebo službu.

7.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Nová verze obchodních podmínek je vždy zveřejněna na webových stránkách prodávajícího a označena datem účinnosti.

7.3. V případě změny obchodních podmínek jsou závazné obchodní podmínky účinné k datu odeslání objednávky.

Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.6.2020.