Energetická centra člověka

Ze seriálu Čakry - mapa života

Člověk byl stvořen jako komplexní a důmyslný energetický systém, jehož správné fungování vytváří základní předpoklady pro naše fyzické zdraví, duševní pohodu a duchovní růst. Základ lidského energetického systému představuje sedm hlavních center energie umístěných podél páteře, v nichž dochází k vzájemné výměně energií mezi vnějším světem a námi a která reprezentují nejdůležitější vývojové stupně, jimiž všichni v průběhu života procházíme. V odlišných kulturách světa je tento systém zachycen v různém pojetí, ale jeho podstata zůstává stejná. V hinduismu je nazýván čakrami, v křesťanství svátostmi, v židovské kabale sefírami Stromu života.

Použijeme-li pro energetická centra u nás rozšířené označení čakry, můžeme říct, že každých sedm let dominuje v našem životě vliv jedné čakry, která představuje určitý aspekt našeho bytí. Počínaje narozením procházíme sedmiletými cykly spojenými s tématy příslušných čaker a v rámci tohoto cyklu se po roce střídá vliv každé z nich. Znalost významu a témat jednotlivých čaker nám může pomoci optimálně využít určité období ke svému vývoji. Patrně ne náhodou dochází i na fyzické úrovni ke změnám v sedmiletých cyklech, neboť buňky našeho tělo se v této periodě komplexně obměňují. V tomto smyslu představuje soubor našich čaker jakousi mapu naší životní pouti, zakódovanou přímo v našem těle, a pokud jsme schopni se v ní orientovat, můžeme získat cenný nástroj pro pochopení a zvládnutí našich životních situací, úkolů a lekcí.

Čakry se nacházejí v místech křížení dvou hlavních energetických drah lidského těla procházejících podél páteře, z nichž jedna je nositelem jinové (ženské) a druhá jangové (mužské) energie. Čakry nefungují izolovaně, ale vytvářejí systém a navzájem se ovlivňují. Slouží jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače univerzální energie, která je přeměňována do frekvencí, jež nám umožňují fungovat na naší individuální úrovni. Společně vytvářejí čakry naši jedinečnou energetickou sktrukturu v podobě elektromagnetického pole (aury), kterým zpětně vyzařujeme své energie do okolí. Tímto způsobem jsme v neustálé energetické interakci s celkem, jehož jsme součástí.

Každá z čaker je spojena s určitou endokrinní žlázou, nervovou pletení, fyziologickou soustavou a tělesnými orgány. S každou čakrou je rovněž spojen určitý univerzální princip, který máme v průběhu života pochopit a osvojit si jej. Energie čaker zásadně ovlivňuje naše zdraví, neboť přemíra či nedostatek energie čaker narušuje rovnováhu energie těla, a podle stupně závažnosti může vést až k nemoci. Nerovnováhu způsobuje řada faktorů, od našich negativních činností, postojů a emocí až po nepochopení univerzálních principů a nesprávné užívání naší energie. Neodstraníme-li příčinu v energetické úrovni, manifestuje se posléze na fyzické úrovni jako tělesný symptom nebo nemoc.

Někdy se čakry rozdělují na tzv. spodní a horní trojúhelník. Spodní čakry (první až třetí) jsou spojeny se zemskou energií (ženskou) a vibrují na pomalejších frekvencích. Jejich energie nám umožňují zažívat především zkušenosti spojené s materiálním světem. Jsou spojeny s instinkty, emocemi a fyzickým tělem. Horní čakry (pátá až sedmá) jsou spojeny s vesmírnou energií (mužskou), vibrují rychleji a jsou spojeny s rozšiřováním našeho vědomí až k jeho splynutí s vesmírným vědomím. Srdeční čakra propojuje spodní a horní čakry v nedělitelný celek.

Pro podporu správného fungování čaker, jejich aktivaci nebo harmonizaci byly postupem času vyvinuty mnohé způsoby práce s nimi, od fyzických cvičení a meditací až po energetické či vizualizační techniky. Vědomá práce s čakrami probouzí jejich kvality, které nám umožňují plně rozvinout náš potenciál a zažívat realizaci sebe jako lidské bytosti v celém jejím bohatství, jedinečnosti a celistvosti. Čím vědomější jsme v jednotlivých oblastech života, tím otevřenější a vyrovnanější jsou příslušné čakry a naše životní energie jimi může volně proudit. Čím lépe tato energie proudí, tím jsou čakry aktivnější, což zpětně podporuje rozšiřování vědomí, čímž dochází ke koloběhu vzájemného pozitivního ovlivňování.

V dalším textu se budeme podrobněji věnovat jednotlivým čakrám.